เลือกปี :
วันที่ หัวข้อเรื่อง ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชน
การเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ของโครงการ Khunsight Kundi ประเทศมองโกเลีย
การเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์โครงการ Binh Nguyen Solar ประเทศเวียดนาม
แจ้งวันหยุดทำการประจำปี 2562(เพิ่มเติม)
แจ้งการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)
SEC News :สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 10 พฤษภาคม 2562
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 7 พฤษภาคม 2562
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
แจ้งการเข้าร่วมลงทุนในบริษัท SEA Sun Energy Partners Pte.Ltd.
ติดต่อ