เลือกปี :
วันที่ หัวข้อเรื่อง ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 บนเว็บไซต์ของบริษัท
การปรับสิทธิของ SSP-W2
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
แจ้งแต่งตั้ง CFO
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 บนเว็บไซต์ของบริษัท
แจ้งการลาออกของ CFO
การเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมร่มเกล้าวินด์ฟาร์ม กำลังการผลิต 45.0 เมกะวัตต์(แก้ไข)
การเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมร่มเกล้าวินด์ฟาร์ม กำลังการผลิต 45.0 เมกะวัตต์
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
งบการเงิน ประจำปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว)
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท การลดทุนจดทะเบียน การเพิ่มทุนจดทะเบียน และ การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
ติดต่อ