เลือกปี :
วันที่ หัวข้อเรื่อง ดาวน์โหลด
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)(แก้ไข)
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัท
แจ้งมติแต่งตั้งกรรมการ (กรรมการอิสระ)(แก้ไขเทมเพลต)
แจ้งมติแต่งตั้งกรรมการ (กรรมการอิสระ)
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
แจ้งเปลี่ยนสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัท
กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2563 และ การจ่ายเงินปันผล (แก้ไข)
กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2563 และ การจ่ายเงินปันผล
การลงนามสัญญาจ้างออกแบบวิศวกรรม จัดหาและก่อสร้าง โครงการโรงไฟฟ้าพลังลมในประเทศเวียดนาม
แจ้งวันหยุดทำการประจำปี 2563(เพิ่มเติม)
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว) (แก้ไข)
ติดต่อ