เลือกปี :
วันที่ หัวข้อเรื่อง ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว)
การอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดของ NOVA
กำหนดการใช้สิทธิของ SSP-W1(แก้ไข)
กำหนดการใช้สิทธิของ SSP-W1
การเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่2-2564 บนเว็บไซต์ของบริษัท
แจ้งการเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมในประเทศเวียดนาม
แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 02-2564
แจ้งระบบนำส่งเอกสาร การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2-2564
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่02-2564 บนเว็บไซต์ของบริษัท
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)
แจ้งการเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ลีโอ1 ประเทศญี่ปุ่น
การเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่1-2564 บนเว็บไซต์ของบริษัท
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4-2564 การเสนอขายและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด ,กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2-2564(แก้ไขฉบับภาษาอังกฤษ)
ติดต่อ