เลือกปี :
วันที่ หัวข้อเรื่อง ดาวน์โหลด
แจ้งมติแต่งตั้งกรรมการ (กรรมการอิสระ)
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
แจ้งเปลี่ยนสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัท
กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2563 และ การจ่ายเงินปันผล (แก้ไข)
กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2563 และ การจ่ายเงินปันผล
การลงนามสัญญาจ้างออกแบบวิศวกรรม จัดหาและก่อสร้าง โครงการโรงไฟฟ้าพลังลมในประเทศเวียดนาม
แจ้งวันหยุดทำการประจำปี 2563(เพิ่มเติม)
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว) (แก้ไข)
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)
การเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์โครงการ Yamaga ประเทศญี่ปุ่น
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (แก้ไข)
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563
ติดต่อ