เลือกปี :
วันที่ หัวข้อเรื่อง ดาวน์โหลด
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บนเว็บไซต์ของบริษัท
การย้ายหลักทรัพย์ SSP เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (SET) เริ่มวันที่ 27 มีนาคม 2562
แจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ(แก้ไข)
แจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่อง การจ่ายเงินปันผล การแก้ไขข้อบังคับและวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (แก้ไข)
แจ้งการลาออกจากตำแหน่งกรรมการ (แก้ไข)
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่อง การจ่ายเงินปันผล การแก้ไขข้อบังคับและวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)
แจ้งการลาออกจากตำแหน่งกรรมการ
แจ้งวันหยุดทำการประจำปี2562(เพิ่มเติม)
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชน
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 14 ธันวาคม 2561
การเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ของโครงการโซลาร์ อผศ. (WVO)
ติดต่อ