เลือกปี :
วันที่ หัวข้อเรื่อง ดาวน์โหลด
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชน
แจ้งวันหยุดทำการประจำปี 2563
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562 (แก้ไข)
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (แก้ไข)
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)
แจ้งการเข้าทำสัญญาร่วมพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังลมในประเทศเวียดนาม
ประกาศแต่งตั้งผู้บริหารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน (CFO)
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชน
การเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ของโครงการ Khunsight Kundi ประเทศมองโกเลีย
ติดต่อ