เลือกปี :
วันที่ หัวข้อเรื่อง ดาวน์โหลด
แจ้งมติคณะกรรมการในการเข้าทำรายการเกี่ยวโยงกัน สำหรับการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop)
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชน
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 (สอบทานแล้ว)
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3) (แก้ไข)
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บนเว็บไซต์ของบริษัท
แจ้งมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน (แก้ไข)
แจ้งมติที่สำคัญจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561
แจ้งมติคณะกรรมการอนุมัติเข้าลงทุนโครงการระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (โซลาร์รูฟท็อป) ขนาด 3 เมกะวัตต์ (แก้ไข)
กำหนดการจ่ายเงินปันผล การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น (IPO) และวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (แก้ไข2)
การเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ของโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ฮิดะกะ ประเทศญี่ปุ่น
กำหนดการจ่ายเงินปันผล การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น (IPO) และวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (แก้ไข)
แจ้งมติคณะกรรมการอนุมัติเข้าลงทุนโครงการระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (โซลาร์รูฟท็อป) ขนาด 3 เมกะวัตต์
ติดต่อ