เลือกปี :
วันที่ หัวข้อเรื่อง ดาวน์โหลด
การเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมร่มเกล้าวินด์ฟาร์ม กำลังการผลิต 45.0 เมกะวัตต์
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
งบการเงิน ประจำปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว)
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท การลดทุนจดทะเบียน การเพิ่มทุนจดทะเบียน และ การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
หุ้นเพิ่มทุนของ SSP เริ่มซื้อขายวันที่ 1 มีนาคม 2565
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ SSP-W1 (F53-5)
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน )ซึ่งจัดสรรให้กับบุคคลในวงจำกัด
26 มกราคม 2565 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ SSP-W1
หุ้นเพิ่มทุนของ SSP เริ่มซื้อขายวันที่ 21 มกราคม 2565
การไม่ปรับสิทธิของ SSP-W2
การไม่ปรับสิทธิของ SSP-W1
แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ บุคคลในวงจำกัด (F53-5)
การชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด ซึ่งจัดสรรให้กับบุคคลในวงจำกัด
การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของ SSP-W1
ติดต่อ