เลือกปี :
วันที่ หัวข้อเรื่อง ดาวน์โหลด
แบบรายงานผลการขายของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม (F53-5)
แบบรายงานผลการขายของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม (F53-5)
แจ้งระบบนำส่งเอกสารการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 01/2564
รายงานความคิดเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน เสนอต่อ ผู้ถือหุ้นของบริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (เพิ่มเติมครั้งที่2)
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 บนเว็บไซต์ของบริษัท
หุ้นเพิ่มทุนของ SSP เริ่มซื้อขายวันที่ 9 มิถุนายน 2564
แบบรายงานการจัดสรรหุ้นปันผล (F53-5)
สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (เพิ่มเติม)
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2564 เรื่อง การเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดกำลัง การผลิต 9.9 เมกกะวัตต์และกำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นปี 2564
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท การจ่ายปันผล การออกใบสำคัญแสดงสิทธิ(Rights Offering) การเพิ่มทุนจดทะเบียนและกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2564(แก้ไข)
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น(แก้ไข)
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท การจ่ายปันผล การออกใบสำคัญแสดงสิทธิ(Rights Offering) การเพิ่มทุนจดทะเบียนและกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2564(แก้ไข)
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564
ติดต่อ