วัน เวลา หัวข้อ รายละเอียด
วันพบปะนักลงทุน ไตรมาส 1/2565

เวลา

ผ่านระบบ VDO Conference
วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เวลา

ผ่าน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

วันพบปะนักลงทุน ไตรมาส 4/2564

เวลา

ผ่านระบบ VDO Conference
วันพบปะนักลงทุน ไตรมาส 3/2564

เวลา

ผ่านระบบ VDO Conference
วันพบปะนักลงทุน ไตรมาส 2/2564

เวลา

ผ่านระบบ VDO Conference
วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เวลา

ห้องคริสตัลบอลรูม โรงแรมตวันนา เลขที่ 80 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
วันพบปะนักลงทุน ไตรมาส 4/2563

เวลา

ผ่านระบบ VDO Conference
วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เวลา

ห้องคริสตัลบอลรูม โรงแรมตวันนา เลขที่ 80 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
วันพบปะนักลงทุน ไตรมาส 2/2563

เวลา

ผ่านระบบ VDO Conference
วันพบปะนักลงทุน ไตรมาส 4/2562

เวลา

ณ ห้อง 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
วันพบปะนักลงทุน ไตรมาส 3/2562

เวลา

ณ ห้อง 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
วันพบปะนักลงทุน ไตรมาส 2/2562

เวลา

ณ ห้อง 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
วันพบปะนักลงทุน ไตรมาส 1/2562

เวลา

ณ ห้อง 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
วันพบปะนักลงทุน รายปี 2561

เวลา

ณ ห้อง 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
วันพบปะนักลงทุน ไตรมาสที่ 3/2561

เวลา

ณ ห้อง 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
วันพบปะนักลงทุน ไตรมาสที่ 2/2561

เวลา

ณ ห้อง 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
วันพบปะนักลงทุน ไตรมาสที่ 1/2561

เวลา

ณ ห้อง 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

เวลา

ณ ห้อง คริสตัล บอลรูม โรงแรมตะวันนา เลขที่ 80 ถนน สุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
วันพบปะนักลงทุน รายปี 2560

เวลา

ณ ห้อง 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
วันพบปะนักลงทุน ไตรมาส 3/2560

เวลา

ณ ห้อง 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ติดต่อ