เลือกปี :
วันที่ หัวข้อเรื่อง ดาวน์โหลด
หุ้นเพิ่มทุนของ SSP เริ่มซื้อขายวันที่ 9 มิถุนายน 2564
แบบรายงานการจัดสรรหุ้นปันผล (F53-5)
สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (เพิ่มเติม)
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2564 เรื่อง การเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดกำลัง การผลิต 9.9 เมกกะวัตต์และกำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นปี 2564
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท การจ่ายปันผล การออกใบสำคัญแสดงสิทธิ(Rights Offering) การเพิ่มทุนจดทะเบียนและกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2564(แก้ไข)
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น(แก้ไข)
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท การจ่ายปันผล การออกใบสำคัญแสดงสิทธิ(Rights Offering) การเพิ่มทุนจดทะเบียนและกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2564(แก้ไข)
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
แจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
แจ้งมาตรการเพิ่มเติมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) สาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 บนเว็บไซต์ของบริษัท
ติดต่อ