เลือกปี :
วันที่ หัวข้อเรื่อง ดาวน์โหลด
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน )ซึ่งจัดสรรให้กับบุคคลในวงจำกัด
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 05 กรกฎาคม 2565
การจำหน่ายโครงการฮิดากะ ซึ่งเป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น โดยมีกำลังการผลิตติดตั้ง 21 เมกะวัตต์ ซึ่งถือเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
หุ้นเพิ่มทุนของ SSP เริ่มซื้อขายวันที่ 30 พฤษภาคม 2565
แจ้งการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัท
แบบรายงานการจัดสรรหุ้นปันผล (F53-5)
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 บนเว็บไซต์ของบริษัท
การปรับสิทธิของ SSP-W2
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
แจ้งแต่งตั้ง CFO
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 บนเว็บไซต์ของบริษัท
แจ้งการลาออกของ CFO
ติดต่อ