เลือกปี :
วันที่ หัวข้อเรื่อง ดาวน์โหลด
การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของ SSP-W1
กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายและขอพักการซื้อขายหลักทรัพย์ SSP-W1(เพิ่มเติมหมายเหตุ)
หุ้นเพิ่มทุนของ SSP เริ่มซื้อขายวันที่ 13 มกราคม 2565
กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายและขอพักการขายหลักทรัพย์ SSP-W1
การไม่ปรับสิทธิของ SSP-W2
การไม่ปรับสิทธิของ SSP-W1
แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ บุคคลในวงจำกัด (F53-5)(แก้ไข)
แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ บุคคลในวงจำกัด (F53-5)
การชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด ซึ่งจัดสรรให้กับบุคคลในวงจำกัด
การกำหนดวันจองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)ซึ่งจัดสรรให้กับบุคคลในวงจำกัด
แจ้งวันหยุดทำการประจำปี 2565
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
หุ้นเพิ่มทุนของ SSP เริ่มซื้อขายวันที่ 13 ธันวาคม 2564
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ SSP-W1 (F53-5)
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564
ติดต่อ