เลือกปี :
วันที่ หัวข้อเรื่อง ดาวน์โหลด
กำหนดการจ่ายเงินปันผล และวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
งบการเงินรายปี 2560 (ตรวจสอบแล้ว)
รายงานผลการใช้เงินทุนจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) (แก้ไข)
รายงานผลการใช้เงินทุนจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)
แจ้งรายละเอียดผู้ร่วมลงทุนในโครงการ Khunshight Kundi
แจ้งวันหยุดทำการประจำปี พ.ศ. 2561
แจ้งมติคณะกรรมการอนุมัติเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มเติม (แก้ไข2)
แจ้งมติกรรมการอนุมัติเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มเติม (แก้ไข)
แจ้งมติกรรมการอนุมัติเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มเติม
แจ้งการจัดตั้งบริษัทใหม่เพื่อรองรับการลงทุนในต่างประเทศในอนาคต (เพิ่มเติม)
แจ้งการจัดตั้งบริษัทใหม่เพื่อรองรับการลงทุนในต่างประเทศในอนาคต
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560
ชี้แจงสาเหตุการเปลี่ยนแปลงกำไรลดลงเกินร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนหน้า
ติดต่อ