เลือกปี :
วันที่ หัวข้อเรื่อง ดาวน์โหลด
การเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์โครงการ Binh Nguyen Solar ประเทศเวียดนาม
แจ้งวันหยุดทำการประจำปี 2562(เพิ่มเติม)
แจ้งการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)
SEC News :สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 10 พฤษภาคม 2562
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 7 พฤษภาคม 2562
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
แจ้งการเข้าร่วมลงทุนในบริษัท SEA Sun Energy Partners Pte.Ltd.
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บนเว็บไซต์ของบริษัท
การย้ายหลักทรัพย์ SSP เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (SET) เริ่มวันที่ 27 มีนาคม 2562
แจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ(แก้ไข)
แจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่อง การจ่ายเงินปันผล การแก้ไขข้อบังคับและวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (แก้ไข)
ติดต่อ