เลือกปี :
วันที่ หัวข้อเรื่อง ดาวน์โหลด
แจ้งมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน (แก้ไข)
แจ้งมติที่สำคัญจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561
แจ้งมติคณะกรรมการอนุมัติเข้าลงทุนโครงการระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (โซลาร์รูฟท็อป) ขนาด 3 เมกะวัตต์ (แก้ไข)
กำหนดการจ่ายเงินปันผล การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น (IPO) และวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (แก้ไข2)
การเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ของโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ฮิดะกะ ประเทศญี่ปุ่น
กำหนดการจ่ายเงินปันผล การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น (IPO) และวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (แก้ไข)
แจ้งมติคณะกรรมการอนุมัติเข้าลงทุนโครงการระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (โซลาร์รูฟท็อป) ขนาด 3 เมกะวัตต์
กำหนดการจ่ายเงินปันผล และวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
งบการเงินรายปี 2560 (ตรวจสอบแล้ว)
รายงานผลการใช้เงินทุนจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) (แก้ไข)
รายงานผลการใช้เงินทุนจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)
แจ้งรายละเอียดผู้ร่วมลงทุนในโครงการ Khunshight Kundi
แจ้งวันหยุดทำการประจำปี พ.ศ. 2561
ติดต่อ