เลือกปี :
วันที่ หัวข้อเรื่อง ดาวน์โหลด
แจ้งการลาออกจากตำแหน่งกรรมการ (แก้ไข)
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่อง การจ่ายเงินปันผล การแก้ไขข้อบังคับและวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)
แจ้งการลาออกจากตำแหน่งกรรมการ
แจ้งวันหยุดทำการประจำปี2562(เพิ่มเติม)
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชน
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 14 ธันวาคม 2561
การเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ของโครงการโซลาร์ อผศ. (WVO)
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (สอบทานแล้ว)
แจ้งรายละเอียดการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ กำลังการผลิตติดตั้ง 49.61 เมกกะวัตต์ ในประเทศเวียดนาม
แจ้งวันหยุดทำการประจำปี 2562
ติดต่อ