ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ประกอบธุรกิจ ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company)
เลขทะเบียนบริษัท 0107560000010
ทุนจดทะเบียน 1,503,506,001.00 บาท
ทุนชำระแล้ว 1,248,932,772.00 บาท
จำนวนหุ้น 1,248,932,772 หุ้น
ราคาพาร์ 1.0 บาท
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 325/14 ถนนหลานหลวง แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 0-2628-0991-2
โทรสาร 0-2628-0993
เว็บไซต์ www.sermsang.com
เลขานุการบริษัท
โทรศัพท์: 02-6280991-2#156
อีเมล: [email protected]
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
โทรศัพท์: 02-6280991-2#290
อีเมล: [email protected]
ติดต่อ