ณ วันที่ 30/12/2562
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. บริษัท ไพรมารี่ เอนเนอจี้ จํากัด (“PME”)1 276,650,000 30.0
2. Unity I. Capital Limited (“UNITY”)2 72,070,000 7.8
3. นายวิวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล 70,256,800 7.6
4. CGS-CIMB Securites(Singapore)Pte.,Ltd 56,000,000 6.1
5. บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด SPECIAL S_INVEST SET01 44,451,100 4.8
6. นางสาวธัณฐภรณ์ ไกรพิสิทธิ์กุล 40,681,200 4.4
7. นายปิยวัฒน์ ไกรพิสิทธิ์กุล 34,948,200 3.8
8. นายธนวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล 34,935,500 3.8
9. นายสิทธิชัย ดวงดุษดี 29,787,400 3.2
10. CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH 22,000,000 2.4
รวมทั้งสิ้น 681,780,200 73.9

หมายเหตุ:
 1. PME เป็นบริษัทที่จัดตั้งในประเทศไทย โดยมีผู้ถือหุ้น ได้แก่
  • นายวิวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล
  • นางสาวธัณฐภรณ์ ไกรพิสิทธิ์กุล
  • นายปิยวัฒน์ ไกรพิสิทธิ์กุล
  • นายธนวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล
 2. UNITY เป็นบริษัทที่จัดตั้งในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง โดยมีผู้ถือหุ้น ได้แก่
  • นายวิวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล
  • นางสาวธัณฐภรณ์ ไกรพิสิทธิ์กุล
  • นายปิยวัฒน์ ไกรพิสิทธิ์กุล
  • นายธนวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล
ติดต่อ