ณ วันที่ 10/05/2561
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. บริษัท ไพรมารี่ เอนเนอจี้ จำกัด 276,650,000 30.01
2. UNITY I.CAPITAL LIMITED 174,070,000 18.88
3. นายวิวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล 69,523,500 7.54
4. น.ส.ธัณฐภรณ์ ไกรพิสิทธิ์กุล 36,582,000 3.97
5. นายธนวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล 34,600,900 3.75
6. นายปิยวัฒน์ ไกรพิสิทธิ์กุล 34,580,900 3.75
7. CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH 22,000,000 2.39
8. บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 10,000,000 1.08
9. นายสิทธิชัย ดวงดุษดี 9,100,000 0.99
10. นายสมศักดิ์ อมรพิทักษ์ 8,537,300 0.93
ติดต่อ