ณ วันที่ 30/12/2563
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. บริษัท ไพรมารี่ เอนเนอจี้ จำกัด (“PME”)1 276,650,000 30.0
2. นายวิวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล 70,991,300 7.7
3. Unity I. Capital Limited (“UNITY”)1 66,070,000 7.2
4. CGS-CIMB Securiies (Singapore) Pte.,Ltd. 68,070,000 6.5
5. นายปิยวัฒน์ ไกรพิสิทธิ์กุล 60,000,000 4.9
6. นางสาวธัณฐภรณ์ ไกรพิสิทธิ์กุล 45,063,700 4.5
7. นายธนวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล 41,131,500 4.2
8. บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์จำกัด SPECIAL S_INVEST SET01 38,471,700 3.8
9. นายสิทธิชัย ดวงดุษดี 35,474,958 3.3
10. บจก.ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 30,000,000 2.9
รวมทั้งสิ้น 690,363,757 74.9

หมายเหตุ:
 1. PME เป็นบริษัทที่จัดตั้งในประเทศไทย โดยมีผู้ถือหุ้น ได้แก่
  • นายวิวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล
  • นางสาวธัณฐภรณ์ ไกรพิสิทธิ์กุล
  • นายปิยวัฒน์ ไกรพิสิทธิ์กุล
  • นายธนวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล
 2. UNITY เป็นบริษัทที่จัดตั้งในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง โดยมีผู้ถือหุ้น ได้แก่
  • นายวิวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล
  • นางสาวธัณฐภรณ์ ไกรพิสิทธิ์กุล
  • นายปิยวัฒน์ ไกรพิสิทธิ์กุล
  • นายธนวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล
ติดต่อ