นายธนา บุบผาวาณิชย์

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

  • ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ปริญญาโท การเงิน Pace University ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 87/2554

ประสบการณ์ทำงาน

2558 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2560 – 2561 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
(สายการเงิน)
บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน)
2561 – 2562 กรรมการ บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน)
2560 – 2562 กรรมการ บริษัท กุลธรพรีเมียร์ จำกัด
2560 – 2562 กรรมการ บริษัท กุลธรเคอร์บี้เฟาร์ดรี่ จำกัด
2560 – 2562 กรรมการ บริษัท กุลธรสตีล จำกัด
2560 – 2562 กรรมการ บริษัท กุลธรแมททีเรียลส์แอนด์คอนโทรลส์ จำกัด
2560 – 2562 กรรมการ บริษัท กุลธรเมททัลโปรดักส์ จำกัด
2560 – 2562 กรรมการ บริษัท กุลธรวิจัยและพัฒนา จํากัด
2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เดอะ ไวท์สเปซ จำกัด
2554 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มาสเตอร์คาร์เร้นเทิล จำกัด
2559 – 2560 กรรมการ บริษัท เบฟโปร เอเชีย จำกัด
2561 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส-การเงิน บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด
ติดต่อ