ศาสตราจารย์สำเรียง เมฆเกรียงไกร

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

Education / Training

  • ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต (LL.M.) University of Miami ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ประกาศนียบัตรเนติบัณฑิตไทย เนติบัณฑิตสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์
  • Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 96/2550
  • Advanced Audit Committee Program (AACP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่20/2550
  • Financial Statement for Directors (FSD) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่9/2553
  • Monitoring Fraud Risk Management (MFM) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่2/2553

Experience

2558 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สำนักกฎหมาย เอส เอ็ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2557 – ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2555 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
2550 – ปัจจุบัน

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการกำหนดค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)
2533 – ปัจจุบัน นักวิจัยด้านกฎหมายและองค์กร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2561 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท เอชอาร์ไอ เอนเทคจำกัด
ติดต่อ