พลเอกไพรัช โพธิ์อุบล

กรรมการอิสระ

การศึกษา / ประวัติการอบรม

  • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์บัญฑิตโรงเรียนแผนที่ทหาร กรมแผนที่ทหาร
  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 123/2016

ประสบการณ์

2563 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2559 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บมจ.ริช สปอร์ต
2559 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ.2 เอส เมทัล
2561 - ปัจจุบัน หัวหน้าคณะทำงาน สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย
2561 - ปัจจุบัน อนุกรรมการกลั่นกรองด้านยุทธศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
2560 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาประธานกรรมการ บมจ.กสทโทรคมนาคม
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ สภาองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์
2558 - 2559 ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ (อัตราพลเอก) กองบัญชาการกองทัพไทย
2556 - 2558 เจ้ากรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
2552 - 2558 ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ(อัตราพลโท) กองบัญชาการกองทัพไทย
ติดต่อ