นางธัญนีย์ ไกรพิสิทธิ์กุล

กรรมการ

การศึกษา / ประวัติการอบรม

  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชย์
  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์

2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2560 – ปัจจุบัน กรรมการ Access C Management Limited
2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เวอร์ติคอล โฮลดิ้งส์ จำกัด
2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วิวรรธน์การเกษตร จำกัด
2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารศรีสยาม จำกัด
2554 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ที.เค.เอช. วู๊ด พาวเวอร์ จำกัด
2550 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สยามเดลี่ฟู้ดส์ จำกัด
2546 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กิมเฮง เดลี่ฟู้ดส์ จำกัด
2557 – 2559 กรรมการ บริษัท แอคเซส เอนเนอจี้ จำกัด
2557 – 2558 กรรมการ บริษัท เสริมสร้าง โซลาร์ จำกัด
2557 – 2558 กรรมการ บริษัท พลัส เอนเนอจี้ จำกัด
2557 - 2558 พนักงานบัญชี Herman Chan CPA & Co
ติดต่อ