นายวรุตม์ ธรรมาวรานุคุปต์

กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ (รักษาการ) / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

  • ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า Purdue University ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ปริญญาโท พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 128/2559
  • หลักสูตร Global Business Leader รุ่นที่ 2
  • หลักสูตรผู้ บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 4
  • หลักสูตร ผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล รุ่นที่ 1
  • หลักสูตร นักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 5

ประสบการณ์ทำงาน

2558 – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ (รักษาการ) บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2560 – ปัจจุบัน กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ (รักษาการ) บริษัท เสริมสร้างพลังงาน จำกัด
2560 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท พลัส เอนเนอจี้ จำกัด
2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เสริมสร้าง โซลาร์ จำกัด
2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เสริมสร้าง อินฟินิท จำกัด
2559 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท แอคเซส เอนเนอจี้ จำกัด
2559 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ Access C Management Limited
2559 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ทริปเปิ้ลพี รีนิวเอเบิ้ล จำกัด
2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เพรสทิจ กรุ๊ป จำกัด
2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สยามคลีนโซลูชั่น จำกัด
2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สยามรีนิวเอเบิ้ลพาวเวอร์ จำกัด
2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เสริมสร้าง คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เสริมสร้าง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2558 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ Seijo Corporation
2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอสเซนเชียล พาวเวอร์ จำกัด
2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอช เจ วาย กรุ๊ป จำกัด
2562 – ปัจจุบัน กรรมการ Sermsang Sustainable Singapore Private Limited
2562 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ TenunnGerel Construction LLC
2562 – ปัจจุบัน ประธานกรรมกา Truong Thanh Quang Ngai Power and High Technology Joint Stock Company
2562 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ SEA Sun Energy Partners Pte. Ltd.
2562 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ PT Sea Sun Energi
2562 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ Truong Thanh Tra Vinh Wind Power Joint Stock Company
ติดต่อ