นายธนวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล

กรรมการ / กรรมการบริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

  • ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 141/2560
  • หลักสูตรด้านวิทยาการพลังงานสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่(วพม.) สถาบันวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 6

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯร้อยละ

  • 4.2 %

ประสบการณ์ทำงาน

2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2559 – ปัจจุบัน กรรมการ Unity I. Capital Limited
2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กิมเฮงเดลี่ฟู้ดส์ จำกัด
2559 – ปัจจุบัน กรรมการ S. Global Power Limited
2559 – ปัจจุบัน กรรมการ Surge Energy Limited
2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โกรว์ โกลเบิล (ประเทศไทย) จำกัด
2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เขาเต่า พาราไดซ์ บีช จำกัด
2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทที.เค.เอช. ฟู้ดส์ โปรดักส์ จำกัด
2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูนิ พาวเวอร์ เทค จำกัด
2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไพรมารี่ เอนเนอจี้ จำกัด
2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไพรมารี่ เอนเนอจี้ จำกัด
2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กรุงเทพค้าปลีก จำกัด
2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วิวรรธน์การเกษตร จำกัด
2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เสริมสร้างพลังงาน จำกัด
2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เพรสทิจ กรุ๊ป จำกัด
2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เสริมสร้าง อินฟินิท จำกัด
2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอสเซนเชียล พาวเวอร์ จำกัด
2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พลัส เอนเนอจี้ จำกัด
2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สยามคลีนโซลูชั่น จำกัด
2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สยาม รีนิวเอเบิ้ลพาวเวอร์ จำกัด
2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เสริมสร้างโซลาร์ จำกัด
2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เสริมสร้าง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทริปเปิ้ลพี รีนิวเอเบิ้ล จำกัด
2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เสริมสร้าง คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แอคเซสเอนเนอจี้ จำกัด
ติดต่อ