นายกำธร วังอุดม

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

  • ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ปริญญาโท รัฐศาสตร์Northeastern Illinois University ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม (นมธ.)” รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 2 สถาบันวิทยาการพลังงาน
  • Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 138/2560
  • Role of the Chairman Program (RCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 41/2560

ประสบการณ์ทำงาน

2560 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2555 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เค โกลบอล จำกัด
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ปิโตรเลียม เทรนนิ่ง เซอร์วิสเซส (พี ที เอส) จำกัด
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พันธกิจสุราษฎร์ จำกัด
2553 - ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด
2551 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาอาวุโส เซปว่า เอ็นเนอร์ยี่ คอมพานี อินเตอร์เนชั่นแนล เอส.แอล.ยู.(สาขาประเทศไทย)
2533 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แพคส์ โกลบเบิ้ล เทรดดิ้ง จำกัด
2520 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ออยล์-เท็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
ติดต่อ