เลือกปี :
รายละเอียด ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
ดาวน์โหลดไฟล์ 1.10 MB
แจ้งเปลี่ยนสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
ดาวน์โหลดไฟล์ 43 KB
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
ดาวน์โหลดไฟล์ 219 KB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 - สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
ดาวน์โหลดไฟล์ 1.31 MB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 - ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ดาวน์โหลดไฟล์ 140 KB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 - ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
ดาวน์โหลดไฟล์ 138 KB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 - ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
ดาวน์โหลดไฟล์ 120 KB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 - ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
ดาวน์โหลดไฟล์ 96.7 KB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 - แผนที่สถานที่ประชุม
ดาวน์โหลดไฟล์ 141 KB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 - หนังสือมอบฉันทะ
แบบ ก
ดาวน์โหลดไฟล์ 109 KB
แบบ ข
ดาวน์โหลดไฟล์ 124 KB
แบบ ค (สำหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเท่านั้น)
ดาวน์โหลดไฟล์ 128 KB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 - มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 และแนวทางปฏิบัติตนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
ดาวน์โหลดไฟล์ 113 KB
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
ดาวน์โหลดไฟล์ 84 KB
กระบวนการเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการโดยผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเพื่อพิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
ดาวน์โหลดไฟล์ 131 KB
แบบ ก
ดาวน์โหลดไฟล์ 90 KB
แบบ ข
ดาวน์โหลดไฟล์ 112 KB
ติดต่อ