เลือกปี :
รายละเอียด ดาวน์โหลด
วิดิโองานประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
ดาวน์โหลดไฟล์ 1.27 MB
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
ดาวน์โหลดไฟล์ 953 KB
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
ดาวน์โหลดไฟล์ 832 KB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 - สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561
ดาวน์โหลดไฟล์ 1.22 MB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 - ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ดาวน์โหลดไฟล์ 562 KB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 - ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
ดาวน์โหลดไฟล์ 776 KB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 - แผนที่สถานที่ประชุม
ดาวน์โหลดไฟล์ 360 KB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 - หนังสือมอบฉันทะ (โปรดนำมาแสดงในวันประชุม)
แบบ ก
ดาวน์โหลดไฟล์ 534 KB
แบบ ข
ดาวน์โหลดไฟล์ 580 KB
แบบ ค (สำหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเท่านั้น)
ดาวน์โหลดไฟล์ 594 KB
ติดต่อ