เลือกปี :
รายละเอียด ดาวน์โหลด
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
ดาวน์โหลดไฟล์ 63 KB
กระบวนการเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการโดยผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเพื่อพิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
ดาวน์โหลดไฟล์ 135 KB
แบบ ก
ดาวน์โหลดไฟล์ 94 KB
แบบ ข
ดาวน์โหลดไฟล์ 116 KB
ติดต่อ