เลือกปี :
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
ดาวน์โหลดไฟล์ 1.51 MB
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
ดาวน์โหลดไฟล์ 1 MB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 - รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564
ดาวน์โหลดไฟล์ 1 MB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 - รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) และงบการเงินสำหรับบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
ดาวน์โหลดไฟล์ 135 KB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 - รายชื่อและประวัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
ดาวน์โหลดไฟล์ 243 KB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 - แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
ดาวน์โหลดไฟล์ 248 KB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 - ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
ดาวน์โหลดไฟล์ 105 KB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 - หนังสือมอบฉันทะ
แบบ ก
ดาวน์โหลดไฟล์ 129 KB
แบบ ข
ดาวน์โหลดไฟล์ 154 KB
แบบ ค (สำหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเท่านั้น)
ดาวน์โหลดไฟล์ 165 KB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 - ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
ดาวน์โหลดไฟล์ 109 KB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 - คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ต้องแสดงและส่งมอบให้แก่บริษัท และวิธีการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ดาวน์โหลดไฟล์ 1.1 MB
กระบวนการเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการโดยผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเพื่อพิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
ดาวน์โหลดไฟล์ 159 KB
แบบ ก
ดาวน์โหลดไฟล์ 130 KB
แบบ ข
ดาวน์โหลดไฟล์ 154 KB
ติดต่อ