เลือกปี :
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564
ดาวน์โหลดไฟล์ 253 KB
ระบบนำส่งเอกสาร สำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-Meeting บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 06 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น.
คลิกที่นี่
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
ดาวน์โหลดไฟล์ 547 KB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 - สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
ดาวน์โหลดไฟล์ 1,422 KB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 - สารสนเทศเกี่ยวกับการได้รับมาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ดาวน์โหลดไฟล์ 409 KB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 - รายงานความคิดเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ดาวน์โหลดไฟล์ 1,899 KB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 - ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
ดาวน์โหลดไฟล์ 109 KB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 - ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
ดาวน์โหลดไฟล์ 109 KB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 - หนังสือมอบฉันทะ
แบบ ก
ดาวน์โหลดไฟล์ 118 KB
แบบ ข
ดาวน์โหลดไฟล์ 137 KB
แบบ ค (สำหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเท่านั้น)
ดาวน์โหลดไฟล์ 146 KB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 - วิธีการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ดาวน์โหลดไฟล์ 352 KB
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
ระบบนำส่งเอกสาร สำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-Meeting บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น
คลิกที่นี่
แจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
ดาวน์โหลดไฟล์ 362 MB
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
ดาวน์โหลดไฟล์ 1.02 MB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 - สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
ดาวน์โหลดไฟล์ 1.05 MB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 - ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ดาวน์โหลดไฟล์ 135 KB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 - รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯครั้งที่ 1
ดาวน์โหลดไฟล์ 247 KB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 - รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯครั้งที่ 2
ดาวน์โหลดไฟล์ 284 KB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 - แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
ดาวน์โหลดไฟล์ 415 KB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 - สารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯครั้งที่ 1
ดาวน์โหลดไฟล์ 275 KB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 - สารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯครั้งที่ 2
ดาวน์โหลดไฟล์ 276 KB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 - ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
ดาวน์โหลดไฟล์ 118 KB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 - ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
ดาวน์โหลดไฟล์ 93 KB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 - แผนที่สถานที่ประชุม
ดาวน์โหลดไฟล์ 139 KB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 11 - หนังสือมอบฉันทะ
แบบ ก
ดาวน์โหลดไฟล์ 107 KB
แบบ ข
ดาวน์โหลดไฟล์ 131 KB
แบบ ค (สำหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเท่านั้น)
ดาวน์โหลดไฟล์ 134 KB
สิ่งที่ส่งมาด้วย 12 - มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 และแนวทางปฏิบัติตนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
ดาวน์โหลดไฟล์ 111 KB
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
ดาวน์โหลดไฟล์ 63 KB
กระบวนการเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการโดยผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเพื่อพิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
ดาวน์โหลดไฟล์ 135 KB
แบบ ก
ดาวน์โหลดไฟล์ 94 KB
แบบ ข
ดาวน์โหลดไฟล์ 116 KB
Quidlab E-Meeting & Voting System คู่มือการใช้งาน วิธีการนาส่งเอกสารเข้าสู่ระบบของควิดแลบ
ดาวน์โหลดไฟล์ 351 KB
Quidlab E-Meeting & Voting System User’s Manual Video Conferencing Option
ดาวน์โหลดไฟล์ 754 KB
ติดต่อ