คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัทฯ ได้ โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่า บริษัทฯ มีผลกำไรสมควรพอจะทำเช่นนั้น แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40.0 ของกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสํารองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯ กําหนดไว้ในแต่ละปี ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคํานึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เพื่อผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ การสํารองเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต การสํารองเงินไว้เพื่อจ่ายชําระคืนเงินกู้ยืมหริอเป็นเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯตลอดจนการพิจารณาผลกําไรจากการดําเนินการหลังการปรับปรุงและผลกําไรสุทธิตามงบการเงินรวมประกอบและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดําเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสําคัญ ตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม

วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น วันที่จ่ายเงินปันผล ประเภท เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย รอบผลประกอบการ
24/08/2565 25/08/2565 09/09/2565 เงินปันผล 0.20 บาท 01/01/2565-30/06/2565
05/05/2565 06/05/2565 25/05/2565 หุ้นปันผล 10:1 หุ้น 01/01/2564-31/12/2564
05/05/2565 06/05/2565 25/05/2565 เงินปันผล 0.0111111114 บาท 01/01/2564-31/12/2564
13/05/2564 14/05/2564 28/05/2564 หุ้นปันผล 10 : 1 หุ้น 01/01/2563-31/12/2563
13/05/2564 14/05/2564 28/05/2564 เงินปันผล 0.01111111111 บาท 01/01/2563-31/12/2563
07/05/2562 08/05/2562 27/05/2562 เงินปันผล 0.217 บาท 01/01/2561-31/12/2561
09/05/2561 10/05/2561 23/05/2561 เงินปันผล 0.2050 บาท 01/01/2560-31/12/2560
ติดต่อ